Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaand artikel

«Site» : bevat alle webs domeinen en subdomeinen van meero.fr, m

« Cliënteel » : Duidt professionelen en particulieren aan die gebruik maken van het aanbod van Meero.

« Beeldmateriaal » : bestaat uit alle soorten beeld-en audiomateriaal dat Meero levert aan het cliënteel. Dit beeldmateriaal laat toe om een goed of een dienst van de cliënt te promoten.

« Reportages » : betreft al het beeldmateriaal dat Meero aan zijn cliënteel levert, zoals bijvoorbeeld foto's, video's, etc...

« Diensten » : betreft de organisatie en het leveren van de reportages door Meero aan zijn cliënteel, via de website of via een API (definitie hieronder).

« Persoonlijk account » : duidt alle webpagina's aan die toegankelijk zijn voor de cliënt wanneer hij zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Deze account laat de cliënt onder meer toe om reportages te bestellen, beeldmateriaal van een reportage te bekijken en de diensten te betalen.

« Account » : bevat alle informatie over de cliënt en is beschikbaar op zijn persoonlijke pagina.

« Product » : bevat alle soorten media die beschikbaar zijn om aan te kopen bij Meero. De cliënt kan deze normaal gezien online aankopen.

« Bestemming » : Duit het gebruik aan van de cliënt van de reportage / afbeeldingen

« Gebruikers » : duidt alle personen aan die aanmelden op de website.

« Bestelling » : duidt de reservatie van een reportage door een cliënt aan

API : betreft een toegangswijze tot de Diensten van het bedrijf om deze op een website, een applicatie, digitale terminals of enige andere digitale support te tonen. Een API is een duidelijk begrensd systeem waarmee een website automatisch zijn diensten aan een andere website aanbiedt.

Meero behoudt zich het recht voor om de Algemene verkoopsvoorwaarden (hierna) op eender welk moment en voor eender welke reden, zonder een voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Deze wijzigen zijn onmiddellijk toepasselijk nadat deze Algemene verkoopsvoorwaarden online worden gezet.

Het cliënteel is dus verantwoordelijk om ze regelmatig te herlezen, aangezien het gebruik van het platform betekent dat hij deze wijzigen aanvaardt. Wanneer de cliënt op eender welke moment niet akkoord gaat met de Algemene verkoopsvoorwaarden, zal hij het gebruik van het platform volledig en onmiddellijk moeten stopzetten.

1. Doel

Het bedrijf Meero leidt een platform, toegankelijk via de website. Particulieren en/of professionelen kunnen hierop reportages bestellen en laten uitvoeren voor allerlei soorten goederen. Deze reportages worden uitgevoerd door geselecteerde fotografen. De cliënt kan deze foto's aankopen om deze goederen te promoten.

De huidig algemene voorwaarden hebben als doel om de modaliteiten en voorwaarden voor het reserveren van een fotograaf en het aankopen van reportages uit te leggen. Ook bepalen ze de rechten en plichten van beide partijen in dit kader.

Ze zijn toegankelijk en uit te printen op elk moment via een rechtstreekse link onderaan de startpagina.

Zij vormen het volledige akkoord tussen de partijen en worden, zonder beperking of uitzondering toegepast op alle transacties die plaatsvinden op onze website.

2. De operator van de website

De website wordt geleid door het bedrijf Meero, "société par actions simplifiées" naar Frans recht met een kapitaal van 13 099 euro, ingeschreven op de RCS te Parijs met het nummer n°800 523 664. De hoofdzetel bevindt zich op te 3 rue des Renaudes - 75017 Parijs (hierna: "Meero")

Voornamelijk voor klachten kan er contact worden opgenomen met Meero op :

Postadres : 3 rue des Renaudes - 75017 Parijs

Telefoon : 01.76.31.00.52

Electronisch adres : contact@meero.com

3. Toegang tot de website en de diensten

De website en de diensten zijn toegankelijk :

Aan elke natuurlijke persoon die over volledige rechtsbekwaamheid beschikt om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De natuurlijke persoon die niet over volledige rechtsbekwaamheid beschikt, krijgt geen toegang op de website of tot de diensten zonder het akkoord van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Aan elke rechtspersoon die wordt vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die handelings -en rechtsbekwaam is om in naam en voor rekening van deze rechtspersoon te handelen.

De website en de diensten zijn zowel bestemd voor professionelen die de diensten gebruiken in het kader van hun activiteiten, alsook voor particulieren die er persoonlijk gebruik van maken. De « cliënt » heeft verplicht alle noodzakelijke machtigingen nodig voor het fotograferen van de onroerende goederen, alvorens de fotograaf langskomt.

4. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden wordt duidelijk gemaakt door het aanvinken van een vakje bij het bevestigen van de bestelling, dit wordt vermeld in artikel 7.1.

Dit is een volledige aanvaarding. Elke aansluiting onder voorwaarde is nietig.

Wanneer de cliënt deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, krijgt hij noch toegang tot de website, noch tot het gebruik van de diensten.

Bij het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden gaat de cliënt ermee akkoord dat Meero, zonder te verwittigen de toegang tot het platform en de dienst kan wijzigen, annuleren, bewerken, re-configureren of beperken.

5. Toegang tot de Diensten

Inschrijving op de website

Het is noodzakelijk dat de cliënt zich inschrijft op de website om toegang te krijgen tot de diensten. Hiervoor moet hij het formulier dat hiervoor is opgesteld, invullen. De cliënt moet alle gegevens die als verplicht zijn aangeduid doorgeven. Hij moet vooral aanduiden indien hij een professioneel of een particulier is.

De cliënt moet een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen bij zijn inschrijving. Hij kan deze op ieder moment wijzigen.

Elke onvolledige inschrijving wordt niet bevestigd.

5.1. Gegevens over de account van de cliënt

De inschrijving brengt een automatische opening van een account op naam van de cliënt met zich mee (hierna: de « Account »). Deze geeft hem toegang tot zijn persoonlijk account om het gebruik van de diensten te beheren volgens de technische middelen die Meero het meest geschikt acht.

De cliënt garandeert dat alle gegevens die hij invult op de inschrijvingsformulieren correct, actueel en oprecht zijn en geen bedrieglijk karakter hebben. Bij wijzigingen zorgt de cliënt ervoor dat hij de gegevens op zijn persoonlijk account bijwerkt, opdat zij steeds voldoen aan bovenstaande vereisten.

De cliënt wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de gegevens die hij doorgeeft om zijn account aan te maken of te bewerken het bewijs van zijn identiteit vormen. De gegevens zijn geldig vanaf hun bevestiging.

5.2. Het gebruik van de e-mailadressen en telefoonnummers

Wanneer u een account aanmaakt, aanvaardt u dat Meero u smsen en e-mails kan sturen betreffende informatie die nodig is voor het gebruik van de diensten.

5.3. Vertrouwelijkheid

De cliënt kan op elk moment inloggen op zijn persoonlijk account, nadat hij/zij zich identificeert door middel van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

De cliënt is ook verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij dient onmiddellijk contact op te nemen met Meero (zie artikel 2) wanneer hij opmerkt dat zijn account zonder zijn medeweten wordt gebruikt. Hij erkent het recht van Meero om elke nuttige maatregel te nemen in voorkomend geval.

1. Het gebruik van het account van een cliënt door een derde

De cliënt heeft de mogelijkheid om andere personen te laten genieten van zijn diensten. Dit gebeurt onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

De cliënt erkent dat elk gebruik van de diensten door de gebruikers door hem werd toegelaten.

Meero is niet verantwoordelijk wanneer deze gebruikers de diensten met een kwaad oogmerk gebruiken.

6. Beschrijving van de diensten

6.1. Ondertekening van een bestelling

De diensten laten het toe aan het cliënteel om een reportage te reserveren : de bestelling.

De cliënt heeft toegang tot de diensten door een bestelling te doen op onze website via zijn account.

Bij het bestellen van een reportage moet de cliënt een formulier met volgende gegevens invullen :

 • De informatie betreffende de reportage (adres, essentiële gegevens) ;
 • Selecteer één van de producten die zijn voorgesteld op de website.
 • Elk product bevat een bepaald aantal beelden ;
 • de datum en het tijdstip voor de uitvoering van de reportage door middel van een kalender.

Alvorens de bestelling te bevestigen en te betalen, kan de cliënt de details van de bestelling nakijken door middel van een overzicht op de website. Hij kan in deze fase zijn bestelling nog verbeteren en/of wijzigen.

Eenmaal de bestelling is bevestigd en de algemene voorwaarden zijn aanvaard, gaat de cliënt over tot de betaling van de bestelling volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in artikel 8 hieronder.

De cliënt zet zich in om geldige informatie te geven bij het bestellen van de reportage. Indien hij dit niet doet, zal de cliënt het beeldmateriaal niet krijgen alvorens het verschil met de gerealiseerde reportage te betalen. Meero behoudt zich het recht voor om een extra boete uit te schrijven bij de facturatie van de reportage.

6.2. Bevestiging van de bestelling door Meero

Wanneer de bestelling werd betaald, bevestigt Meero de bestelling van de cliënt.

De cliënt moet er zeker van zijn dat de gegevens die hij heeft doorgegeven bij de bestelling of bij de bewerking van zijn account correct zijn en dat deze gegevens ervoor zorgen dat hij een bevestigingsmail van de bestelling kan ontvangen. Indien hij deze e-mail niet ontvangt, moet de cliënt Meero contacteren (zie artikel 2).

6.3. Annulering of wijziging van een bestelling

6.3.1. Annulering door Meero

Meero behoudt het recht om elke shoot te annuleren of uit te stellen.

In de hypothese dat Meero een bestelling annuleert, brengt ze de cliënt hiervan op de hoogte (telefonisch en/of per mail). Meero stelt ofwel een tegoed voor ter waarde van deze bestelling ofwel een uitstel van de reportage naar een andere datum die past voor de cliënt.

6.3.2. Annulering of wijziging van de datum van de reportage, op initiatief van de cliënt

De cliënt beschikt over de mogelijkheid om een bestelling te annuleren of uit te stellen volgens de voorwaarden hieronder aangegeven (tenzij er uitzonderlijke voorwaarden overeengekomen zijn met de cliënt).

Wanneer een betaalde bestelling meer dan 24 uur op voorhand wordt geannuleerd of uitgesteld, zal de cliënt een tegoed krijgen ter waarde van het bedrag van de bestelling.

Een annulering of een uitstel minder dan 24 uren voor de reportage brengt een boete van 50% van het bedrag van de bestelling met zich mee voor de cliënt. (behalve indien er specifieke voorwaarden zijn overeengekomen met de cliënt)

Meero zal met elk nuttig middel de ontvangst van deze annulering of uitstel doorgeven.

6.3.3. Annulering of wijziging van de datum van de reportage, op initiatief van de cliënt

Indien de shoot binnen 2 uur na de bestelling wordt geannuleerd en de bestelling reeds betaald werd, zal het tarief van deze bestelling zo snel mogelijk terugbetaald worden op de bankrekening van de cliënt waarmee men de betaling heeft uitgevoerd.

6.4. De uitvoering van de reportage

In overeenstemming met de richtlijnen die bij de bevestiging van de bestelling zijn doorgegeven, zal de door Meero geselecteerde fotograaf naar de afgesproken plaats op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip komen om de reportage uit te voeren.

6.5. Het leveren van het beeldmateriaal

In overeenstemming met de richtlijnen die bij de bevestiging van de bestelling zijn doorgegeven, zal de door Meero geselecteerde fotograaf naar de afgesproken plaats op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip komen om de reportage uit te voeren.

6.5.1 Het beschikbaar maken van het beeldmateriaal

Het beeldmateriaal van de reportage wordt ter beschikking gesteld op de account van de cliënt, binnen een tijdsperiode van maximum 48 uren te rekenen vanaf het moment dat de reportage is uitgevoerd.

Meero verstuurt een e-mail naar de cliënt die hem/haar op de hoogte brengt dat de afbeeldingen beschikbaar zijn op zijn account.

De cliënt mag het beeldmateriaal dat hij wenst selecteren. Het aantal afbeeldingen hangt af van het product dat de cliënt heeft gekozen.

Hij kan extra beeldmateriaal aankopen, te kiezen uit het beeldmateriaal dat beschikbaar is gesteld op zijn account.

Geen enkel beeldmateriaal zal op papier, CD ROM of USB-sleutel worden geleverd.

Het geselecteerde beeldmateriaal is beschikbaar: toegankelijk en vrij te downloaden op de account van de cliënt zolang dit account geldig is. Dit wil zeggen zolang de cliënt zich niet wilt uitschrijven voor de diensten, op basis van de vermelde voorwaarden in artikel 19.

De cliënt zet zich in de nodige maatregelen te nemen om het gekochte beeldmateriaal op te slaan, gedurende de periode dat dit materiaal ter beschikking is op de website.

De cliënt is ervan op de hoogte dat hij geen toegang meer zal hebben tot het bestelde beeldmateriaal wanneer zijn account is verwijderd. Meero zal geen enkele kopie hiervan opsturen.

6.5.2. Vertraging in de beschikbaarheid

Indien Meero niet voldoet aan zijn leveringsplicht binnen de hierboven bepaalde termijn, betaalt Meero 10% van het bedrag van het product terug, wanneer de cliënt dit aanvraagt per post binnen de vier (4) dagen, te tellen vanaf de uitvoering van de shoot. Deze brief moet verstuurd worden naar het adres bepaald in artikel 2.

De aanvraag tot terugbetaling van de cliënt moet volgende gegevens bevatten :

 • zijn gegevens,
 • De datum en het nummer van de bestelling,
 • De reden van de vraag tot terugbetaling.

Onder voorbehoud dat de cliënt de voorwaarden respecteert, zal Meero het bedrag dat moet worden terugbetaald storten op de rekening van de cliënt waarmee de cliënt de betaling heeft uitgevoerd. Deze terugbetaling doet Meero zo snel mogelijk en ten laatste binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van deze aanvraag. Meero zorgt ervoor dat het beeldmateriaal binnen achtenveertig (48) uren wordt geleverd, te rekenen vanaf dat de cliënt de aanvraag tot terugbetaling heeft verstuurd.

7. Prijs en betalingswijze

7.1. Prijs

Meero stelt de producten waarvan de kenmerken te raadplegen zijn op de website voor ter bestelling.

De prijs van de producten bevat het uitvoeren van de reportage en het aankopen van het beeldmateriaal.

De cliënt kan extra beeldmateriaal aankopen volgens de modaliteiten opgenomen in artikel 8.2. Dit kan volgens de eengemaakte tarieven die vermeld worden op de website.

Tenzij er een tegengestelde vermelding wordt gemaakt, worden de prijzen uitgedrukt in Euro, excl. BTW en incl. BTW.

Meero behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel en op haar manier promoties en kortingen aan te bieden.

Meero behoudt zich het recht voor om een pakket aan de cliënt voor te stellen, dit pakket bevat meerdere producten. In dit specifieke geval betaalt de cliënt de prijs van het volledige pakket, zelfs wanneer hij dit pakket niet volledig opgebruikt.

7.2. Herziening van de prijzen

De aangegeven tarieven kunnen op elk moment gewijzigd worden door Meero.

De relevante tarieven zijn de tarieven die toepasselijk zijn op het moment van de bestelling.

De cliënt neemt zelf kennis van het tarief bij het plaatsen van een bestelling of de aankoop van extra beeldmateriaal.

7.3. Betalingswijze

7.3.1 Voor de niet-professionele cliënten

De betaling van de producten is opeisbaar vanaf de bevestiging van de bestelling, behalve wanneer er specifieke voorwaarden zijn

De betaling van extra beeldmateriaal is opeisbaar op het moment dat zij worden aangekocht op de website.

De betalingen gebeuren online, via kredietkaart of SEPA-overschrijving. Dit gebeurt via de beveiligde betalingsdiensten van de aanbieder.

Bij het doorgeven van zijn IBAN en het bevestigen van de betaling, laat de cliënt toe :

Meero en Stripe, de leverancier van de betalingsdienst van Meero, heeft instructies naar zijn bank gestuurd om zijn rekening te debiteren volgens de richtlijnen van Meero.

Anderzijds geniet hij een recht van terugbetaling door zijn bank, volgens de voorwaarden die met de bank zijn overeengekomen. Elke vraag tot terugbetaling moet binnen 8 weken na het debiteren van de rekening worden aangevraagd.

De cliënt heeft de mogelijkheid om twee betaalmiddelen op te slaan. Meero slaat de gegevens niet op, dit gebeurt louter door Stripe, zijn leverancier van de betalingsdienst.

Meero stelt een factuur beschikbaar op het persoonlijk account van de cliënt.

7.3.2 Voor professionele klanten

De professionelen kunnen betalen :

 • online op het moment dat de bestelling en/of de aankoop van extra beeldmateriaal wordt bevestigd,
 • of op de maandelijkse factuur die een overzicht geeft van alle bestellingen die gedurende deze maand zijn uitgevoerd, wanneer er een automatisch betaalmiddel (SEPA of kredietkaart) is bevestigd.

In deze tweede hypothese zal de professionele cliënt alvorens de betaling van zijn bestelling, de modus voor maandelijkse betaling op zijn account moet inschakelen.

De online betaling is verschuldigd :

 • Bij de bevestiging van de bestelling voor de aankoop van een product ;
 • Op het moment van het kopen van extra beeldmateriaal.

Het gebeurt via kredietkaart of per SEPA-overschrijving, met behulp van de beveiligde betalingsdiensten

Bij het doorgeven van zijn IBAN en het bevestigen van de betaling, laat de cliënt toe :

 • Meero en Stripe, dit is de leverancier van de betalingsdienst van Meero. Richtlijnen op te sturen naar de bank om zijn rekening te debiteren volgens de richtlijnen van Meero
 • Anderzijds geniet hij een recht van terugbetaling door zijn bank, volgens de voorwaarden die met de bank zijn overeengekomen. Elke vraag tot terugbetaling moet binnen 8 weken na het debiteren van de rekening worden aangevraagd.

De cliënt heeft de mogelijkheid om twee betaalmiddelen op te slaan. Meero slaat de gegevens niet op, dit gebeurt louter door Stripe, zijn leverancier van de betalingsdienst.

Indien de cliënt ervoor kiest om maandelijks te betalen, dan betaalt hij zijn facturen wanneer hij ze ontvangt met één van de aangegeven betaalmiddelen.

Bij de betaling per cheque zal de dienst slechts worden uitgevoerd bij het verzilveren van de cheque door Meero.

7.4. Schuldvergelijking

De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat alle betalingsverplichtingen voor de bedragen tussen hem en Meero, die geen onderwerp van discussie uitmaken op het vlak van hun opeisbaarheid of hun bedrag, worden vereffend, zelfs wanneer de voorwaarden van de wettelijke schuldvergelijking niet zijn voldaan.

Deze schuldvergelijking doet niet af aan de boekhoudkundige verplichtingen van de partijen en dan voornamelijk het opstellen van facturen.

7.5. Problemen bij de betaling

De cliënt garandeert aan Meero dat hij over de nodige machtiging beschikt om het gekozen betaalmiddel te gebruiken.

De cliënt is ervan op de hoogte en aanvaardt dat elke vertraging in betaling van het gehele of een deel van het bedrag volgende gevolgen met zich meebrengt, onverminderd de bepalingen uit het artikel « Sanctie van inbreuken » en zonder voorafgaande ingebrekestelling :

 1. het verloop van de termijn van alle bedragen die de cliënt moet betalen en hun onmiddellijke opeisbaarheid ;
 2. De onmiddellijke schorsing van de lopende diensten totdat het volledige bedrag is terugbetaald door de cliënt ;
 3. Wanneer de cliënt :
  1. Een particulier : de facturatie ten voordele van Meero in het geval van een laattijdige betaling bestaat uit een boete van 1,5 keer (anderhalf) de wettelijke rente, berekend op het bedrag van alle nog te betalen sommen van de cliënt.
  2. Een professional : de facturatie ten voordele van Meero in het geval van een laattijdige betaling bestaat uit een boete van 3 keer de wettelijke rente, aan welke een forfaitaire vergoeding wordt toegevoegd van 40 (veertig) €.

7.6. De gereserveerde eigendom

Meero behoudt de volledige eigendom over het verkochte beeldmateriaal totdat het volledige bedrag is betaald.

7.7. Financiële transactie

De financiële transacties met betrekking tot de betaling van de reportages en het beeldmateriaal via de website, in het kader van het uitvoeren van deze algemene voorwaarden, worden toevertrouwd aan een betalingsdienst die is aangeduid op de website en die een goed en veilig verloop van de transacties verzekerd, met respect van artikels 521-2 en volgende van de "Code monétaire et financier".

De cliënten contracteren rechtstreeks met de recipiënt betreffende de financiële overdrachten en accepteren zijn algemene voorwaarden door het vakje aan te vinken bij de inschrijving op de website.

Meero komt niet tussen in de transacties die zijn uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde betalingsdienst. Meero heeft geen kennis van de bankgegevens van het cliënteel.

7.8 Conversie van euro naar een andere munt bij de betaling van de fotografen

Meero, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk, opereert volledig in euro.

Wanneer de bankrekening van de gebruiker een andere munt heeft, zal Meero de wisselkoers van Boursorama gebruiken op het moment van de betaling om de omzetting te doen van de betreffende munt en de euro.

Wanneer de wisselkoers tussen de munt en de euro niet beschikbaar is op Boursorama, is Meero verplicht om deze som in Euro om te zetten wat omzettingskosten met zich meebrengt van de bank van de fotograaf, de kosten zijn ten laste van deze laatste.

8. Herroepingsrecht

De vermeldingen in dit artikel zijn specifieke voor particuliere cliënten die de diensten gebruiken voor hun eigen noden.

De cliënt geniet een herroepingsrecht voor een periode van veertien (14) dagen, te tellen vanaf de datum van de bevestiging van de bestelling, tenzij de dienst is uitgevoerd. De cliënt kan dit recht uitvoeren door Meero het formulier voor de herroeping (opgenomen in Annex 1) op te sturen (zie artikel 2). Ook kan de cliënt elke andere verklaring opsturen die zonder enige twijfel zijn uitdrukkelijke wil tot herroeping bevat.

Om toch te kunnen genieten van een reportage voor het einde van deze periode, moet de cliënt voorafgaand aan de datum van deze reportage op uitdrukkelijke wijze verzaken aan zijn herroepingsrecht. Om dit te doen, moet hij het formulier tot verzaking van het herroepingsrecht indienen bij Meero. Dit formulier is te vinden in Annex 2. Ook kan de cliënt een andere verklaring naar Meero sturen die zonder enige twijfel zijn uitdrukkelijke wil tot herroeping bevat.

Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend voor het einde van de hierboven bedoelde termijn van veertien (14) dagen, zullen de bedragen die reeds zijn betaald door de cliënt worden terugbetaald binnen een termijn van achtenveertig (48) uren.

9. Gegevens van Meero

De cliënt erkent en aanvaardt uitdrukkelijk :

 • De gegevens die verzameld worden op de website en de apparatuur van Meero zijn het bewijs van reële operaties in het kader van de algemene voorwaarden,
 • dat deze gegevens het enige bewijs tussen de partijen vormen, zeker voor het berekenen van de bedragen voor Meero.

De cliënt krijgt toegang tot zijn gegevens op zijn persoonlijk account.

10. Verplichtingen van de cliënt

Onverminderd de andere verplichtingen opgenomen in deze algemene voorwaarden, zet de cliënt zich in volgende verplichtingen na te komen :

10.1. Wetten en reglementen

De cliënt zet zich in om de geldende wetten en regels bij het gebruik van de diensten te respecteren, alsook de rechten van derden en van de openbare orde niet te schenden.

Hij is alleen verantwoordelijk voor alle formaliteiten: administratieve, fiscale en/of sociale alsook het betalen van bijdragen en belastingen wanneer dit nodig is bij het gebruik van de diensten. De verantwoordelijkheid van Meero zal op geen enkele manier kunnen worden aangesproken.

10.2 Kenmerken van de diensten

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van de kenmerken en de beperkingen van de diensten op de website (voornamelijk technische). Hij is alleen verantwoordelijk over het gebruik van de diensten.

10.3 Persoonlijk gebruik van de diensten

De cliënt gebruikt onze diensten op een strikt persoonlijke manier. Het is verboden om alle of een deel van zijn rechten of plichten uit deze voorwaarden aan derden uit te besteden, op eender welke manier.

10.4. Correctheid van de gegevens

De cliënt zet zich in om, voor het gebruik van de diensten, louter gegevens door te geven die correct, actueel en oprecht zijn. Dat deze gegevens geen oplichting zijn en geen fouten bevatten. Ze zetten zich in om deze gegevens bij te werken opdat zij steeds correct en actueel zijn.

10.5. Volledigheid van de gegevens

De cliënt zorgt ervoor dat Meero alle nodige informatie krijgt om de diensten goed uit te voeren. Meer algemeen verbindt de cliënt zich ertoe actief mee te werken met Meero om deze algemene voorwaarden te respecteren.

10.6. Gebruik van de diensten

De cliënt is alleen verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de diensten. Hij moet zelf nagaan of de diensten nuttig zijn voor zijn specifieke noden, alvorens een bestelling te doen.

De afbeeldingen opslaan

De cliënt zet zich in de nodige maatregelen te nemen om de gegevens op zijn persoonlijk account op te slaan, alsook zijn gekochte beeldmateriaal. Er wordt geen enkele kopie opgeslagen door Meero.

10.7 Internetverbinding

De cliënt is ervan op de hoogte en aanvaardt dat het heel belangrijk is voor de kwaliteit van de diensten dat hij internetconnectie heeft. Hij is zelf verantwoordelijk voor deze connectie.

11. Garantie van de cliënt

De cliënt staat garant voor alle klachten, acties en vorderingen die Meero zou kunnen ondergaan door een overschrijding door de cliënt of één van zijn medewerkers van één van de verplichtingen of garanties uit deze algemene voorwaarden.

Hij zet zich in om Meero schadeloos te stellen van elke schade die ze oploopt. Ook zet hij zich in om alle kosten en veroordelingen die Meero hierdoor heeft opgelopen te vergoeden.

12. Gedrag dat verboden is

12.1. Gebruik van de Diensten

Het is ten strengste verboden de diensten voor volgende doeleinden te gebruiken :

 • de uitvoering van illegale, frauduleuze activiteiten of activiteiten die de rechten of de veiligheid van derden schaden,
 • schending van de openbare orde of van de geldende wetten en verordeningen,
 • het indringen in het systeem van gegevensverwerking of enige andere activiteit die het gehele of een deel van het systeem kan schaden, controleren of beïnvloeden p5: gegevensverwerking door een derde en zo de integriteit of de veiligheid schaden,
 • het opsturen van ongevraagde e-mails en/of e-mails betreffende prospectie of commerciële werving,
 • Het gebruik is bedoeld om de referentie van een andere site te verbeteren,
 • De hulp of het aansporen, onder eender welke vorm en op eender welke manier van één of meerdere handelingen of activiteiten hieronder vermeld,
 • en meer algemeen elke handeling die de diensten gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze diensten worden aangeboden.

12.2. Technologie en concept van de Site

Het is ten strengste verboden voor het cliënteel om het concept, de technologie of andere elementen op de website te kopiëren en/of te misbruiken voor hun doeleinden of de doeleinden van derden.

12.3. Indringing in de gegevensverwerking

Zijn ook ten strengste verboden :

 • elke gedraging die de diensten kan onderbreken, schorsen, vertragen of uitstellen,
 • Elke indringing of het proberen in te dringen in het systeem van Meero,
 • alle veranderingen aan het systeem van de website,
 • alle acties die een onevenredige last leggen op de infrastructuur van deze laatste,
 • Alle schendingen van de veiligheids-en authenticiteitsmaatregelen
 • Alle handelingen die de commerciële of morele rechten of financiële interesses van Meero of zijn gebruikers schaden,
 • en ten laatste, meer algemeen, elke vergetelheid in de huidige algemene voorwaarden.

12.3. Doorverkoop

Het is ten strengste verboden alle of een deel van de toegang tot de diensten te bedingen, te verkopen of te verlenen, alsook de toegang tot informatie die hier is opgeslagen en/of gedeeld.

13. Sancties van de overtredingen

Wanneer één van deze algemene voorwaarden wordt nagelaten of meer algemeen een cliënt één van de werkende wetten en regels schendt, behoudt Meero zich het recht voor om elke nodige maatregel te nemen en zeker met betrekking tot :

 1. de toegang tot de diensten schorsen, verwijderen of beletten voor de cliënt die de inbreuk heeft gepleegd of eraan heeft deelgenomen,
 2. Elke betrokken autoriteit op de hoogte brengen,
 3. elke geschikte maatregel nemen en juridische stappen ondernemen.

Wanneer de cliënt een inbreuk maakt op een essentiële verplichting die is opgenomen in de algemene voorwaarden, behoudt Meero zich het recht voor om zijn toegang tot zijn account en alle of een deel van de diensten onmiddellijk te beëindigen.

De ontbinding is ten volle van kracht op het moment van de verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging door Meero.

Dit brengt een automatische verwijdering van de account van de cliënt met zich mee, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Dit doet niet teniet aan de andere gevolgen bij de toepassing van de algemene voorwaarden.

14. Verantwoordelijkheid en garanties van Meero

14.1. Middelenverbintenis

Meero verbindt zich ertoe de diensten zorgvuldig en volgens de regels van het artikel uit te voeren. Meer specifiek gaat Meero een middelenverbintenis, wat elke resultaatsverbintenis uitsluit. De cliënt erkent en aanvaardt dit uitdrukkelijk.

1. Resultaten

Meero is niet verantwoordelijk bij het verlies van gegevens op de account van de cliënt. De cliënt moet de gegevens opslaan en een kopie maken en kan hiervoor dus geen schadevergoeding eisen.

Meero garandeert niet aan de cliënt :

 1. dat de Diensten, die voortdurend worden onderzocht om de resultaten en het proces te verbeteren, volledig vrij zijn van fouten of gebreken,
 2. dat de diensten standaard zijn om te beantwoorden aan de specifieke noden en verwachtingen van de cliënt maar niet gemaakt zijn in functie van de persoonlijke beperkingen van de cliënt.

In ieder geval is de verantwoordelijkheid die Meero oploopt op basis van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk beperkt tot de rechtstreekse schade die is opgelopen door de particuliere cliënt die de diensten gebruikt voor zijn eigen noden.

Wanneer het professioneel cliënteel betreft, dat gebruik maakt van de diensten in het kader van hun activiteit: Meero is hen geen schadeloosstelling verschuldigd voor berokkende schade, al is deze schade van rechtstreekse, materiële, commerciële, financiële of morele aard die hoger is dan het bedrag van de factuur van de dienst die deze verantwoordelijkheid van Meero met zich heeft meegebracht.

De verantwoordelijkheid van Meero gaat enkel op wanneer een cliënt een klacht per aangetekende brief met ontvangstbewijs heeft opgestuurd, binnen één maand na het voorval.

15. Intellectuele eigendom

15.1. Intellectuele eigendom van Meero

De systemen, software, structuren, infrastructuur, database en elke ander soort inhoud (teksten, afbeeldingen, visuele beelden, muziek, logo's, merken, database, etc ...) geëxploiteerd door Meero op deze website, alsook op de website zelf, zijn beschermd door alle intellectuele eigendomsrechten of rechten van de producent op de huidige database.

Elke demontage, compilatie, ontcijfering, extractie, hergebruik en kopie of meer algemeen: elke handeling die eender welk element volledig of gedeeltelijk opnieuw produceert, presenteert, verspreidt en gebruikt, zonder de toelating van Meero is ten strengste verboden en kan gerechtelijke gevolgen met zich meebrengen.

15.2. Eigendom van de afbeeldingen

Het cliënteel erkent en aanvaardt dat het bestelde beeldmateriaal de exclusieve eigendom van Meero is. Meero verleent hen het recht dit beeldmateriaal te gebruiken volgens de voorwaarden die hierna worden bepaald.

Het beeldmateriaal is bedoeld om het goed, de plaats, het voorwerp of de dienst te promoten. Voornamelijk om hen een meerwaarde te geven.

 1. Meero verleent het recht aan de cliënt om het beeldmateriaal te exploiteren met respect voor de bestemming ervan. Dit exploitatierecht bevat ook het recht om het beeldmateriaal te gebruiken en te reproduceren op elk soort van support.
 2. Het huidige recht tot exploitatie wordt op een niet-exclusieve wijze verleend aan de cliënt. Dit is zo voor heel de wettelijke periode dat het auteursrecht geldt en geldt voor iedereen.

16. Een persoonlijk karakter geven

Meero heeft een beschermingspolitiek voor de persoonlijke gegevens, deze politiek wordt uitgelegd in een document genaamd « Charte relative à la protection des données à caractère personnel ». Wij nodigen de cliënt uit kennis te nemen van dit document.

17. Publiciteit en commerciële verwijzingen

Meero behoudt zich voor om op elke pagina van de website en bij elke communicatie met de cliënt publiciteit toe te voegen onder de vorm en voorwaarden waarover alleen Meero beslist.

De professionele cliënt die in het kader van zijn activiteit handelt, laat Meero uitdrukkelijk toe hen te citeren en zijn commerciële naam en/of merk en/of logo ter commerciële referentie te gebruiken. Zeker op vergaderingen en evenementen ter publiciteit. Ook op commerciële en publicitaire documenten en op websites, onder welke vorm dan ook, gedurende vijf (5) jaren vanaf de datum van een bestelling.

18. Linken en websites van derden

Meero is niet verantwoordelijk voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele applicaties die worden geleid door derden (ook derden die partners zijn van Meero) waarop cliënteel zich aanmeldt via een intermediair van de website.

Meero is niet verantwoordelijk over de inhoud, publicatie, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op websites of mobiele applicaties van derden, aangezien deze onder hun eigen gebruiksvoorwaarden vallen.

Meero is ook niet verantwoordelijk voor transacties die hebben plaatsgevonden tussen de cliënt en een andere professional of handelaar (zijn partners inbegrepen) indien de cliënt deze heeft gecontacteerd via de website. Meero zal in geen enkel geval partij zijn bij de betwistingen met deze derden wanneer deze het leveren van producten en/of diensten, garanties, verklaringen en andere verplichtingen waaraan deze derden zich hadden verbonden, betreffen.

19. Duur van de diensten, uitschrijving

De diensten worden voor een onbepaalde duur gegarandeerd.

De cliënt kan zich op elk moment uitschrijven voor de diensten via zijn persoonlijke pagina.

De uitschrijving heeft onmiddellijk effect, met uitzondering van het uitvoeren van de lopende bestellingen. De uitschrijving brengt de automatische verwijdering van het account van de cliënt met zich mee.

Wanneer er een lopende bestelling is op het moment van de aanvraag tot uitschrijving, zal het verwijderen van de account geschorst worden tot deze bestelling werd uitgevoerd.

Gedurende deze periode zal de cliënt geen nieuwe bestellingen kunnen doen.

20. Wijzigingen

Meero behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden aan te passen.

De toepasselijke algemene voorwaarden zijn degene die in werking zijn op het moment van de bestelling.

21. Taal

Bij de vertaling van deze algemene voorwaarden in één of meerdere talen, is de taal voor de interpretatie het Frans. Het is de Franse tekst die zal worden gebruikt in geval van tegenstrijdigheid of betwisting over de betekenis van een term of artikel.

22. Bemiddeling

De vermeldingen in dit artikel zijn specifiek voor particuliere cliënten die de diensten gebruiken voor hun eigen noden.

Bij een geschil betreffende deze algemene voorwaarden, kan de cliënt gratis een bemiddelaar inzake koophandel aanspreken, overeenkomstig artikel L152-1 van de "Code de la consommation".

Er is een lijst van bemiddelaars beschikbaar op de website voor de bemiddeling van koophandel op volgend adres :

https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso

De cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het platform van de verordening betreffende online betwistingen (« RLL » platform). Het platform is toegankelijk via volgende link :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR

Deze link is ook beschikbaar op de website, binnen de relevante rubriek.

Wanneer een aanduiden van een bemiddelaar niet lukt of wanneer de bemiddeling zelf mislukt, kan de meest toegewijde partij zich wenden tot het bevoegde gerecht, volgens artikel 23 hieronder weergegeven.

23. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

De huidige algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Frans recht.

Wanneer de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de huidige algemene voorwaarden wordt betwist en er geen minnelijke schikking tussen de partijen alleen of door middel van een bemiddelaar kan worden bereikt, komen de partijen overeen dat de gerechten in Parijs exclusieve bevoegd zijn om hierover te oordelen, tenzij er tegengestelde procedureregels opgelegd worden.